Psykodramats introduktion och utveckling i Sverige


Möjlighet att utbilda sig i psykodrama i Sverige kom till under mitten av 70-talet, då utländska psykodramatiker inbjöds att hålla utbildningar här. Bland de tidiga pionjärerna kan nämnas Grethe Leutz från Tyskland, det amerikanska paret Dean och Doreen Elefthery och Anne Schützenberger från Frankrike. Under 80-talet ledde Zerka Moreno, JL Morenos hustru, en utbildning i Sverige. Flertalet svenska psykodramatiker har utbildats av dessa lärare. Efterhand uppstod svenska institut i anknytning till dessa utbildnngar.
Södra Sveriges Psykodramaförening initierades säkerligen av Grethe Leutz´s insats. Det leddes från början av Leif Dag Blomkvist, som var förste svensk att göra sin utbildning på Beacon, JL Morenos utbildnngscentrum i USA. Föreningen var tidigt ute att skapa svenska utbildningar och att ta delta i skapandet av Nordic Board of Examiners, en sammanslutning av nordiska Institut, som efter internationell förebild skapar utbildningskriterier och utdelar titlar som CP och TEP. Föreningen växte rätt snart ur sitt geografiska ursprung och bytte namn till Svenska Morenoinstitutet.
Skandinavisk Psykodramaförening bildades kring makarna Dean och Doreen Eleftherys utbildning, som var förlagd till Göteborg och omfattade medlemmar från samtliga nordiska länder. Av dessa gjorde nyligen avlidna Inga Allwoood tillsammans med norrmannen Karl Galaasen en viktig insats för att introducera psykodrama i Sverige. Efter Deans död 1982 har hans hustru Doreen varit verksam i mera blygsamt format. Föreningen är numera formellt upplöst.
Stockholms Psykodramaförening eller från början Stockholm-Uppsala psykodramaförening bildades av Zerkas studenter och startade utbildningar på 80-talet. De svenska lärarna bröt senare ut utbildningen och skapade stiftelsen PsykodramaAkademin som bas för den fortsatta verksamheten. Föreningen har därefter inte sysslat med utbildning utan velat fungera som icke utbildningsinriktad paraplyorganisation för samtliga svenska psykodramaintresserade oberoende av institutstillhörighet och grad av utbildning. Den bytte därför namn till Svensk Psykodramaförening och är föregångare till den nuvarande föreningen. Parallellt tillkom Sveriges Psykodramatiker förening med målet att tillvarataga professionella psykodramatikers intressen. Dess viktigaste insats är tillkomsten av boken ”Skapande ögonblick”, den första svenskskrivna boken om psykodrama. Den sistnämnda föreningen är f.n. ej aktiv och planen är att dess funktioner kan övertas av ett professionellt utskott inom svensk Psykodramaförening.
Ann Schützenberger inbjöds ursprungligen till Långbro sjukhus av Bengt Berggren, en av den svenska psykiatrins förnyare, initiativtagare till det en gång så revolutionerande Nackaprojektet. Många som senare skulle bli föregångsmän på olika sätt inom svensk psykiatri bevistade hennes seminarier men ett förvånande fåtal fortsatte med metoden. Kanske var tiden inte mogen. Ann Schützenberger har fortsatt att leda en psykodramautbildning i Uppsala. Den administreras av Uppsala Psykodramaförening. Tidigare elever till Ann har bildat Uppsala Psykodramainstitut.
Under de senaste åren har tre nya institut bildats, huvudsakligen av tidigare medlemmar ur Svenska Morenoinstitutet. Dessa är Stockholms Institut för Psykodrama, Sociometri och Gruppsykoterapi, Forum för Psykodrama och Sociometri och
Psykodramaskolan.
Internationellt finns IAGP (International Associationf of Group Psychotherapy) en av Moreno skapad internationell parplyorganisation för olika former av gruppterapier,där psykodrama har en egen sektion. Ett stort antal europeiska utbildningsinstitut har gått samma för att skapa gemensamma kriterier för utbildningsstandards och säkra psykodramas framtid i Europa. Med tanke på hur olika psykodrama utvecklats inom olika skolor och olika länder är detta ett arbete på lång sikt. PsykodramaAkademin och Uppsala PsykodramaInstitut är medlemmar av Fepto. Svenska Morenoinstututet är medlem i ovan nämnda Nordic Board.